MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden for forældreråd

Forældreråd i SFO/Børnehave Børnehuset Isenvad og Ikast Vestre SFO

I forbindelse med at der etableres fælles ledelse mellem Vestre Skole og Isenvad Skole & Børnehus, skal der etableres forældreråd i Børnehuset Isenvad og Vestre SFO.

Ifølge Styrelsesvedtægten er forældrerådet et lokalt hørings- og interesseorgan for den fælles bestyrelse.

Forretningsorden for forældreråd.

 

Forældrerådets sammensætning:

 • 5 forældrerepræsentanter, heraf 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. (Der vælges 1. suppleant.)
 • 2 medarbejderrepræsentanter, heraf 1 valgt til bestyrelse. (Der vælges 1. suppleant.)
 • Institutions-/SFO lederen.
 • Forældrerådet vælges for 2 år af gangen i forbindelse med forældremøde i november/december.

 

Forældrerådets ansvarsfordeling:

 • Som formand vælges 1 af forældrerepræsentanterne, som også sidder i bestyrelsen.
 • De 3 bestyrelsesmedlemmer fungerer som bindeled mellem forældreråd og bestyrelse.
 • Formanden for forældrerådet og institutions-/SFO lederen er ansvarlig for indsamling af punkter til og udarbejdelse af dagsorden.
 • Formanden for forældrerådet er mødeleder.
 • Institutions-/SFO lederen udarbejder referat af møderne.

 

Forældrerådets fokusområder:

 • Forældrerådet er et hørings- og interesseorgan.
 • Forældrerådet debatter den pædagogiske praksis.
 • Forældrerådet debatter udviklingsområder.
 • Forældrerådet kvalificerer bestyrelsens beslutningsgrundlag i dagsordens punkter og høringssvar, som vedr. institutionen/SFO’en.
 • Forældrerådet udpeger deltagere til ansættelsesudvalg ved ansættelse af pædagoger.

 

Forældrerådets mødevirksomhed:

 • Der afholdes min. 2 årlige møder.
 • Møderne aftales for et år af gangen.
 • Der kan indkaldes til ekstraordinært forældrerådsmøde, hvis 2/3 af de forældrevalgte ønsker det eller der er behov i forhold til bestyrelsens beslutningsgrundlag.

 

Dagsorden og referat:

 • Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet.
 • Referat udsendes på Intra efter hvert møde.